ഈ ജീവിതം

ദുരിത പൂര്‍ണ്ണമീ ജീവിതം എങ്കിലും
 
എപ്പോഴും എവിടെയും സാന്ത്വനവചസ്സുകള്‍ …….
 
മനുഷ്യ നന്മതന്‍ ഉറവിടം  പാരില്‍
 
കണ്ടിരിക്കുന്നു  സദ പലരിലും ഞാന്‍ .
 
 
അപ്രതീക്ഷിതമീ സ്നെഹവാത്സ്യല്യങ്ങള്‍ക്ക്
 
അര്‍ഹയോ ഞാനെന്നു സ്വയം ചൊദിക്കുമ്പോള്‍ ,
 
എപ്പൊഴൊ എന്നില്‍ നിന്നുളവായ നന്മയ്ക്കു
 
പ്രത്യുപകാരമിതെന്നു ഞാന്‍ കണ്ടെത്തും
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s